اشیا جا مانده

در صورتی که وسایل یا لوازم شما در مجتمع جا ماند نگران نباشید و با شماره مستقیم مجتمع تماس برقرار کنید و با دادن نشانی خود آن را دریافت کنید.

09911500635

09301500635